Apr 19, 2009

Shogi Game record : SATO beated KOBAYASHI in Ai Furibisha game . (Ginga sen)

Shogi Game record : The 17th Ginga sen : C-block

A shogi game of Ginga sen C-block between SATO and KOBAYASHI was broadcasted 29 January 2009 .


Sente: SATO Kazutoshi (5 dan)
Gote: KOBAYASHI Kenji (9 dan)1.P-7f P-3d
2.P-6f R-3b
3.S-7h K-6b
4.S-6g K-7b
5.P-8f K-8b
6.P-8e P-3e
7.B-7g P-3f
8.Px3f Rx3f
9.R-8h R-3d
10.S-2h G-7b
11.G6i-5h L-9b
12.P-4f K-9a
13.G-4g P-1d
14.P-1f S-8b
15.S-3g G-5b
16.G-3h G5b-6b
17.K-4h P-4d
18.K-3i S-4b
19.P*3f S-4c
20.K-2h R-3a
21.S-5f B-3c
22.P-9f R-4a
23.P-9e B-2d
24.P-6e S-3d
25.S-5e P-1e
26.Px1e Lx1e
27.Lx1e Bx1e
28.P-6d Px6d
29.P-8d Px8d
30.Sx6d P*6c
31.S-7e P*1g
32.L*8g L*1f
33.P*1i P-4e
34.Sx8d P*8c
35.Sx8c+ Sx8c
36.Lx8c+ Gx8c
37.P*8d Gx8d
38.Rx8d P*8c
39.Rx3d P*3c
40.P*8d Px3d
41.Px8c+ P-1h+
42.Px1h Lx1h+
43.Kx1h P*8b
44.P*8d Px8c
45.L*8h P*1g
46.Nx1g L*1f
47.Px8c+ Lx1g+
48.Kx1g R*1i
49.P*1h N*2e
50.K-1f Rx1h+
51.Kx2e N-1c
52.Kx3d resigns

No comments: