Apr 22, 2009

Shogi News: GOUDA won the 2nd game . (Meijin sen)

Shogi News: The 67th Meijin sen : 7 games title match

10:08 P.M. , 22 April 2009 after 152 moves GOUDA won the 2nd game of this match . Then the score of this match becomes "HABU 1 --- 1 GOUDA" . They will have next game 7 & 8 May 2009 at Fukuju kaikan , Fukuyama city , Hiroshima .


Sente: HABU Yoshiharu (Meijin , Osho , Kisei , Oza)
Gote : GOUDA Masataka (9 dan)1.P-7f P-8d
2.S-6h P-3d
3.P-6f S-6b
4.P-5f P-5d
5.S-4h S-4b
6.G4i-5h G-3b
7.G-7h K-4a
8.K-6i G-5b
9.S-7g S-3c
10.B-7i B-3a
11.P-3f P-4d
12.G5h-6g G5b-4c
13.S-3g B-6d
14.B-6h K-3a
15.K-7i P-7d
16.K-8h K-2b
17.S-4f S-5c
18.N-3g P-9d
19.P-1f P-1d
20.P-2f S-2d
21.R-3h P-8e
22.L-1h S-4b
23.P-9f N-3c
24.P-6e B-7c
25.S-6f P-8f
26.Px8f P-9e
27.Px9e Lx9e
28.P*9f Lx9f
29.P*9g Lx9g+
30.Nx9g P*8d
31.L*9f R-7b
32.K-8g P-4e
33.Nx4e Nx4e
34.P*9d P*9e
35.P-9c+ Nx9c
36.Lx9e P*9b
37.P*9d N*8c
38.K-9f Nx9e
39.Sx4e P*4d
40.Sx5d Gx5d
41.N*4f S-4c
42.P-2e Sx2e
43.Px9c+ Px9c
44.P-3e G-5c
45.P-5e P-4e
46.Nx3d K-3a
47.P-8e L*8a
48.Px8d P*8e
49.Nx8e Bx8d
50.P*9d Px9d
51.B-8f P*5b
52.P-5d Sx5d
53.N*4d P-6d
54.Px6d P*3g
55.P-6c+ Sx6c
56.R-2h Bx6f
57.Gx6f S*8d
58.P*8c Lx8c
59.Nx3b+ Kx3b
60.K-9g Sx8e
61.B-5i P*8f
62.P*8h S*9f
63.K-9h P-8g+
64.Px8g Nx8g+
65.Gx8g N*9e
66.G-7g S-8f
67.Gx8f Lx8f
68.Bx8f S-8g+
69.K-8i N*7g
70.Bx7g +Sx7g
71.N*4d K-4c
72.B*3b Kx4d
73.N*5f Kx3e
74.P*3f Kx3f
75.S*2g Kx4g
76.L*4i K-5g
77.resigns

No comments: