Jan 30, 2009

Shogi game record; NAGAOKA won over TAKEICHI . (Ginga sen)

Shogi game record ; The 17th Ginga sen E-block .

A shogi game of Ginga sen between NAGAOKA and TAKEICHI was broadcasted 11 December 2008 .


Sente; TAKEICHI Saburou (6 dan)
Gote; NAGAOKA Yuuya (4 dan)


1.P-7f P-3d
2.R-6h P-8d
3.K-4h K-4b
4.Bx2b+ Sx2b
5.S-8h S-3c
6.K-3h S-6b
7.P-6f P-5d
8.K-2h K-3b
9.S-3h S-5c
10.P-4f K-2b
11.G6i-5h L-1b
12.S-7g K-1a
13.P-8f S-2b
14.P-1f G-3a
15.P-1e G-5b
16.R-8h P-5e
17.S-6h G5b-4b
18.P-3f P-7d
19.P-2f S-4d
20.G-4g N-7c
21.N-7g G4b-4a
22.S-6g P-3e
23.P-4e Sx4e
24.Px3e P-8e
25.N-3g Px8f
26.Nx4e P-8g+
27.R-8i P*8h
28.R-7i B*6h
29.R-6i Bx7g+
30.N-5c+ +P-7h
31.Sx7h +Bx7h
32.R-5i +B-6h
33.P*8c R-9b
34.B*5d P-5f
35.Bx6c+ P*3g
36.Kx3g +Bx5i
37.Gx5i R*3i
38.K-4h Rx1i+
39.B*5e Px5g+
40.Gx5g L*4d
41.P*4e N*3d
42.K-5h +R-1g
43.Px4d P*5f
44.G-4g S*4h
45.S*3g Sx5i=
46.+B-3f G*6h
47.K-4i +R-1i
48.L*2i Px4d
49.Bx7c+ R-3b
50.+Bx7d P-4e
51.P-2e G4a-4b
52.+Nx4b Rx4b
53.+Bx5f N*4d
54.P-2d Nx3f
55.Sx3f B*5h
56.K-3i Bx4g+
57.+Bx4g G*2h
58.K-4i Gx2i
59.Sx2i L*4f
60.G*3i Lx4g+
61.Sx4g B*1f
62.L*3h +Rx2i
63.resigns

Analysis ;
Sente:
Open Shiken Bisha ---> Bishop exchange Shiken Bisha ---> Mukai Bisha
(Mino gakoi ---> Taka Mino gakoi)
Gote:
Ibisha Anaguma

No comments: