May 14, 2009

Shogi Game record : SASAKI won over SATO Kazutoshi in Ai Anaguma game . (Ginga sen)

Shogi Game record : The 17th Ginga sen : C-block

A shogi game of Ginga sen C-block between SASAKI and SATO was broadcasted 26 February 2009 .


Sente: SASAKI Makoto (5 dan)
Gote: SATO Kazutoshi (5 dan)

(diagram 1)

1.P-7f P-3d
2.P-2f P-4d
3.S-4h S-4b
4.P-5f P-5d
5.G4i-5h R-5b
6.K-6h K-6b
7.K-7h K-7b
8.S-5g K-8b
9.P-2e B-3c
10.B-7g S-5c
(diagram 1)

Both SASAKI and SATO opened their Bishop line , and SASAKI selected Ibisha in this game with 2.P-2f . SATO closed his Bishop line with 2...P-4d , and he seemed to select Furibisha . SATO selected Nakabisha ; not Gokigen Nakabisha but classical closed Nakabisha with 5...R-5b . Both players started making kakoi . SATO shown an attacking attitude with 10...S-5c .

(diagram 2)

11.K-8h S-6d
12.S-6f P-7d
13.G5h-6h L-9b
14.L-9h K-9a
15.K-9i S-8b
16.S-8h P-4e
17.G6h-7h G-7a
18.B-6h P-9d
19.P-9f R-7b
20.G6i-7i P-1d
21.P-1f L-1b
22.L-1h R-5b
23.R-2f B-4d
24.R-3f R-3b
25.B-8f G-5a
26.P-4f Px4f
27.Rx4f R-4b
28.P-5e Px5e
29.P*5d G-5b
30.S-6e P-7e
31.Sx6d Px6d
32.S*5c
(diagram 2)

SASAKI made Ibisha Anaguma and SATO made Furibisha Anaguma . After some moves , SASAKI threatened SATO's Bishop and attacked in 5th file .

(diagram 3)

32...Bx5c
33.Px5c+ Rx4f
34.+Px5b R-4h+
35.G*6b R*3h
36.Gx7a Sx7a
37.+P-6a S*8b
38.+Px7a Sx7a
39.B*2g R-2h+
40.S*7b +Rx2g
41.Sx7a+ S*8b
42.S*7b Sx7a
43.Sx7a= G*7b
44.G*6b Gx7a
45.Gx7a S*8b
46.G-7b S*6c
47.Gx8b Kx8b
48.S*5c +R-4c
49.S-6b= G*7b
50.G*5c +R-3b
51.S*7a Gx7a
52.Sx7a= K-7c
53.Px7e B*3e
54.S-6b= +Rx6b
55.P-7d Sx7d
56.Gx6b Bx6b
57.R*2b +Rx1h
58.Rx1b+ L*7e
59.P*7f Lx7f
60.Bx6d Kx6d
61.+Rx6b G*6c
62.L*6f resigns
(diagram 3)

After 123 moves , SASAKI won the game .

No comments: