Mar 19, 2009

Shogi Game record : SATO Kazutoshi won over FUJIKURA in Ai Furibisha game . (Ginga sen)

Shogi game record : The 17th Ginga sen : C-block

A game of Ginga sen C-block between FUJIKURA and SATO was broadcasted 1 January 2009 .


Sente: FUJIKURA Yuuki (4 dan)
Gote: SATO Kazutoshi (5 dan)1.P-7f P-3d
2.P-6f R-3b
3.S-7h K-6b
4.S-6g K-7b
5.R-7h P-3e
6.S-3h K-8b
7.K-4h L-9b
8.P-7e R-3d
9.R-7f K-9a
10.G6i-5h S-8b
11.P-4f G4a-5b
12.K-3i P-1d
13.K-2h S-4b
14.G-4g P-1e
15.P-9f G5b-6b
16.P-2f P-4d
17.P-7d Px7d
18.Rx7d S-4c
19.R-7f P*7c
20.S-5f G6a-7b
21.B-9g P-2d
22.N-7g R-3c
23.R-7e S-3d
24.S-2g B-3a
25.G-3h P-2e
26.Px2e P-5d
27.R-7f Bx9g+
28.Lx9g P-4e
29.Sx4e Sx4e
30.Px4e B*6g
31.R-8f S*7e
32.R-8e Sx6f
33.P-4d Sx7g=
34.R-6e N*5e
35.Rx6g Nx6g+
36.P*7d Px7d
37.P*7c Sx7c
38.P*7e P*4f
39.Gx4f R*4i
40.Px7d S-8b
41.G4f-4g S-6f+
42.B*4f P*2f
43.Sx2f P*4e
44.Bx8b+ Kx8b
45.G4g-4h R-7i+
46.P-4c+ +Nx5g
47.P*4i +Nx4h
48.Gx4h +S-5g
49.resigns

Analysis:
Opening: Ai Furibisha

Sente: Sanken Bisha ---> ISHIDA ryu
(Mino gakoi ---> Taka mino gakoi ---> Ginkanmuri )

Gote: Sanken Bisha ---> ISHIDA ryu
(Furibisha Anaguma)

No comments: