Feb 14, 2009

Shog game record: NAKAMURA won with Shiken Bisha. (Mynavi Joshi open)

Shogi game record: The 2nd Mynavi Joshi open tournament .

A shogi game of the 2nd Mynavi Joshi open between NAKAMURA and TAKEBE started 10 Decemer 2008 .


You can see the game record on the Net .
http://mynavi-open.jp/081210/081210_takebe-nakamura_f.html
(Flash version , written in Japanese language)
http://mynavi-open.jp/081210/081210_takebe-nakamura.html
(Java version , written in Japanese language)


Sente: NAKAMURA Marika (Jo-ryu 1 dan)
Gote: TAKEBE Sayuri (Jo-ryu 3 dan)1.P-7f P-3d
2.P-6f S-6b
3.S-7h K-4b
4.R-6h K-3b
5.S-3h P-8d
6.K-4h P-5d
7.K-3i S-4b
8.G6i-5h P-8e
9.B-7g P-7d
10.K-2h S-7c
11.L-9h S-8d
12.S-6g R-7b
13.R-7h P-7e
14.P-6e Bx7g+
15.Rx7g B*3c
16.B*8c Px7f
17.Rx7f Rx7f
18.Sx7f P*7b
19.P-6d Px6d
20.B-5f+ S-7c
21.R*8c G-7a
22.Rx8e+ B-9i+
23.+Bx3d S-3c
24.+B-7h +Bx9h
25.P*6c P*8c
26.+R-7e R*9i
27.N-7g +Bx9g
28.+R-9e R-9h+
29.+B-4e +Bx8g
30.+Rx9h +Bx9h
31.S-6g G-5b
32.+B-4f +B-9g
33.P*7d S-8b
34.P-6b+ G5bx6b
35.P*6e G-5b
36.+Bx6d +Bx6d
37.Px6d P*6b
38.N-6e B*9g
39.B*5c Gx5c
40.Nx5c+ L*5a
41.+Nx4c Kx4c
42.R*4a K-5b
43.Rx2a+ Bx6d+
44.+R-3b S-4b
45.P*6e +Bx6e
46.G*4c K-6c
47.Gx4b P*4h
48.G5hx4h R*6i
49.S*7f +Bx7d
50.Gx5a K-7c
51.L*7e K-8d
52.Lx7d K-9e
53.S-7h R-7i+
54.S7h-8g K-8d
55.B*5c B*6f
56.+Rx6b resigns


Analysis
Sente:
Shiken Bisha (Hon Mino gakoi)
Gote:
Ibisha , Bougin (Funa gakoi)

No comments: