Feb 4, 2009

Shogi game record; SATO won over ARIMORI . (Ginga sen)

Shogi Game Record: The 17th Ginga sen: F-block

A Shogi game of Ginga sen between SATO and ARIMORI was broadcasted 13 December 2008 .


Sente: SATO Shinya (6 dan)
Gote: ARIMORI Kouzou (7 dan)1.P-7f P-3d
2.P-2f P-4d
3.P-2e B-3c
4.S-4h R-2b
5.K-6h K-6b
6.K-7h K-7b
7.G4i-5h S-3b
8.B-7g K-8b
9.K-8h S-7b
10.P-5f P-9d
11.G-7h P-2d
12.Px2d Bx2d
13.P*2e B-4b
14.P-3f S-4c
15.B-6h G-3b
16.P-6f P-5d
17.G5h-6g N-3c
18.P-2d R-2a
19.N-3g P-9e
20.R-2i P-8d
21.L-9h S-8c
22.K-9i G-7b
23.S-8h P-7d
24.P-1f N-7c
25.P-1e P*2b
26.L-1h L-1b
27.S-5g L-9b
28.P-6e P-6d
29.Px6d R-6a
30.P-4f Bx6d
31.P*6e B-4b
32.S-6f R-9a
33.R-4i P-3e
34.P-4e Px3f
35.Px4d S-5b
36.N-4e P*4h
37.Nx3c+ Gx3c
38.Rx4h P-3g+
39.R-4i +P-3h
40.R-4g P*6d
41.Px6d Bx6d
42.P*6e +P-4h
43.R-4e +P-5h
44.Px6d +Px6h
45.G6gx6h P-9f
46.Px9f B*2i
47.P-4c+ Bx5f+
48.+Px5b +Bx4e
49.P-6c+ Gx6c
50.P*6d Gx6d
51.B*5c G-6c
52.S*7a K-9c
53.B-6b+ Gx6b
54.+Px6b P*9g
55.Lx9g P*9h
56.Kx9h N-8e
57.N*9e S-9d
58.+P-7b resigns

Analysis ;
Sente:
Ibisha Anaguma
Gote:
Muka Bisha G-3b variation
(Kata mino gakoi --> Kata Gin kanmuri)

No comments: