Feb 24, 2009

Shogi game record : KANAI beated KODAMA's Kani-Kani Gin . (Ginga sen)

Shogi Game record : The 17th Ginga sen : H-block

A shogi game of Ginga sen H-block between KODAMA and KANAI was broadcasted 20 December 2008 .


Sente : KODAMA Kouichi (7 dan )
Gote: KANAI Kouta (4 dan)1.P-7f P-8d
2.S-6h P-3d
3.S-7g S-6b
4.P-5f P-5d
5.S-4h S-4b
6.P-2f G-3b
7.P-2e S-3c
8.S-5g K-4a
9.S-4f G-5b
10.P-5e Px5e
11.Sx5e P-8e
12.R-5h G3b-4b
13.P-9f K-3b
14.B-9g P-9d
15.P*5d P-7d
16.G-7h N-7c
17.S7g-6f P-9e
18.Px9e P*9f
19.B-7i Lx9e
20.P-7e P-8f
21.Px8f Rx8f
22.P*8g R-8d
23.B-6h P*5g
24.Rx5g R-9d
25.P*9h Px7e
26.P*7d N-8e
27.P-8f N-9g=
28.N-7g N-8i+
29.N-6e Rx7d
30.P-8e R-9d
31.P-8d +Nx9i
32.P-8c+ P-6d
33.N-7c+ Sx7c
34.+Px7c R-8d
35.+P-7d R-8i+
36.G-7i N*4e
37.R-5f +R-8g
38.S*7h +Rx9h
39.+Px6d P-9g+
40.P-5c+ +P-8h
41.+Px4b Gx4b
42.Gx8h +Rx8h
43.G*7i +R-9h
44.S-5d P*5e
45.Sx5e S-4d
46.Sx4d Bx4d
47.Sx4e L*5e
48.Sx4d Lx5f
49.P*5h P*5g
50.+P-5c Px5h+
51.Gx5h R*3i
52.S*4i Px4d
53.B*6e P*5d
54.Bx5d S*4c
55.+Px4c Gx4c
56.S*4a K-4b
57.Bx9h Lx9h+
58.N*5e G-5c
59.P*5d Rx4i+
60.Kx4i B*2g
61.R*3h Bx5d+
62.P*5g S*2g
63.R-4h Kx4a
64.Px5f G*3h
65.K-5i Gx4h
66.Gx4h R*3i
67.L*4i S-3h+
68.B-9e S*4b
69.Gx3h Rx3h+
70.R*6a P*5a
71.G*4h +Rx2i
72.S*6c +B-2g
73.K-6h K-3b
74.S-6b= G-5b
75.Sx5a+ Sx5a
76.Rx5a+ Gx5a
77.Bx5a+ N*6e
78.resigns

Analysis :
Sente: Kani-Kani Gin senpou (Igyoku )
Gote : Ibisha (Bonanza gakoi)

No comments: