Feb 16, 2009

Shog game record: SAIDA won over HONDA with Nakabisha . (Jo-ryu Saikyou sen)

Shogi game record : The 2nd Daiwa Shouken cup Jo-ryu Saikyou sen tournament

A shogi game of Jo-ryu Saikyou sen between SAIDA and HONDA started 14 December 2008 on the Net .


Sente: SAIDA Haruko (Jo-ryu 4 dan)
Gote: HONDA Sayuri (Jo-ryu 2 dan)


1.P-5f P-3d
2.R-5h S-6b
3.P-7f K-4b
4.K-4h K-3b
5.K-3h G6a-5b
6.K-2h P-8d
7.S-3h P-4d
8.S-6h B-3c
9.S-5g K-2b
10.P-4f G-4c
11.P-3f L-1b
12.N-3g K-1a
13.P-5e S-2b
14.S-5f P-8e
15.B-7g G-3b
16.R-4h S-5a
17.G6i-5h R-4b
18.P-1f P-1d
19.P-2f P-6d
20.S-2g P-9d
21.G-3h P-7d
22.P-4e Px4e
23.Rx4e B-2d
24.R-4i N-7c
25.B-6f N-6e
26.B-8d P*4h
27.Rx4h R-4a
28.R-4i P-8f
29.Px8f S-5b
30.P-2e B-3c
31.B-6b+ R-4b
32.+Bx5b Rx5b
33.S*4a G4c-4b
34.Sx5b+ Gx5b
35.R-4a+ G5b-4b
36.+Rx9a S*5g
37.G5h-4g S-5h+
38.R*6a B*3a
39.L*4f N-5g+
40.P*4c +Nx5f
41.Gx5f S*5b
42.Px4b+ Sx6a
43.+Px3b R*4i
44.+Rx6a +S-4h
45.+Px2a Kx2a
46.S*3b Kx3b
47.+R-4a resigns

Analysis :
Sente: Wanpaku Nakabisha --> Gosuji Kurai dori Nakabisha
(Kata mino gakoi)

Gote: Ibisha
(Ibisha Anaguma )

No comments: